ஜெயதுர்க்கா தேவஸ்தானம்
Jeyadhurga Devasthanam

Board Members

Mr.Satchithanantham Satheeskumar

President

E-mail : president@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mr.Vaithilingam Arulnantham

Vice President

E-mail : arulnantham@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mr.Velautham Kirupaharan

Secretary

E-mail : secretary@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mr.Madhavan Seralathan

Asst.Secretary

E-mail : seralathan@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mr.Paramalingam Pirabaharan

Treasurer

E-mail : treasurer@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mr.Velautham Ashokkumar

Director

E-mail : ashokkumar@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mr.Sabaratnam Velnathan

Director

E-mail : velnathan@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mr.Arunasalam Anantharajah

Director

E-mail : anantharajah@hmom.org
Phone : 905-612-1856

Mrs.Mangala Tharmaseelan

Director

E-mail : mangala@hmom.org
Phone : 905-612-1856

 

 

 
 

Mr.Kanagasabai Kumarasan

Internal Auditor

E-mail : internalaudit@hmom.org
Phone : 905-612-1856